DD Final Exams


Chrome Tabs to Open as needed

 1. Josh, Evan
 2. Brooke
 3. Timmy, Terron, Austin W.
 4. Kenna, Bridget - Exam One, Exam Two, Exam Three
 5. Lexi
 6. Ariana, Nolan, Jay
 7. Ava - Allowed to have Journal & Non-Designer Notes open for test
 8. Jodie
 9. Austin M.
 10. Josy
 11. Elizabeth
 12. Jordan
 13. Reese, Jeret
 14. Marcum

2 Chrome Tabs Open


2 Chrome Tabs Open